Som Balmes

Història

L’any 1964 es crea l’Acadèmia Balmes, per part del Sr. Ramón Gonzalo Zamora, juntament amb la seva senyora, Maribel Corchón. Junts fan créixer l’escola i van augmentant el nombre d’alumnes, arribant a tenir dues línies d’ensenyament.

Per a Rubí, en un moment d’arribada de molts ciutadans d’arreu del país, l’escola és un referent ja que ajuda a escolaritzar un gran nombre de nens. Moltes promocions es formen aquí, marcant sempre la seva tasca en valors i aprenentatge.

L’any 2010 l’escola canvia de titularitat i, mantenint els valors propis del centre, s’inicia un procés de modernització de les instal·lacions i d’innovació en el projecte educatiu que fa que l’escola ofereixi, avui, un entorn excel·lent per l’educació dels nens.

Així, el treball per projectes, el treball cooperatiu, l’aprenentatge basat amb les intel·ligències múltiples, l’anglès com a llengua vehicular en algunes assignatures entre moltes metodologies són, actualment, part del dia a dia del centre.

El curs 2014/15 se celebren els 50 anys d’història del centre.

L’any 2016 s’inicia la construcció d’un nou edifici per tota la etapa secundària que es posarà en funcionament el Setembre del curs 17/18 i que millora de forma notable les prestacions i espais actuals del centre pel que fa a l’ESO.

Què som, Què fem i com ho fem

L’Escola Balmes és un centre educatiu privat concertat d’una línia, que ofereix les tres etapes de l’educació obligatòria: educació infantil, educació primària i secundària. És a dir, dels tres als setze anys.

L’escola es defineix com a escola privada, catalana, laica i aconfessional, activa, pluralista, prioritzadora dels valos humanístics i de la formació global dels alumnes com a persones.

L’èxit del model educatiu de l’Escola Balmes es basa en quatre pilars.

Un ideari adreçat a formar persones amb valors humans molt ben assentats, que fomenta la formació integral de l’alumnat.

Un projecte educatiu propi que garanteix la continuïtat d’una línia pedagògica durant tot el procés educatiu i té un objectiu comú: aconseguir l’excel·lència educativa.

Un equip de persones que compartim aquest projecte i treballem a fons des de tots els àmbits, per dur-lo a terme diàriament amb la màxima professionalitat i dedicació.

Una acció tutorial de l’alumnat i una relació dinàmica entre les famílies i escola que permet complementar-nos en l’educació dels infants i adolescents.

Valors

ico-ideari-1

Prioritzem la formació intel·lectual i humanista.

ico-ideari-2

Seleccionem el professorat per tal de garantir un projecte educatiu cohesionat, coherent i de màxima qualitat.

ico-ideari-3

Garantim la no discriminació per motius ideològics, religiosos, lingüístics o ètnics.

ico-ideari-4

Estem oberts als nous reptes educatius per tal de garantir la màxima qualitat d’ensenyament.

ico-ideari-5

Fomentem la cultura de l’esforç i el goig d’aprendre, assegurant alhora l’atenció a la diversitat de l’alumnat.

ico-ideari-6

Vetllem per garantir un clima emocionalment favorable al ple desenvolupament de cada alumne/a.

ico-ideari-7

Fomentem el diàleg entre alumnes, pares i personal de l’escola entenent que tots compartim l’objectiu d’arribar a l’excel·lència educativa.

ico-ideari-8

L’ètica i l’ambient de l’escola fomenten els valors de responsabilitat, respecte, esforç i capacitat de superació, cooperació, autonomia i iniciativa.

Projecte Educatiu

El projecte educatiu Empremta de l’Escola Balmes té com a objectiu la formació dels alumnes com a persones. És per això que la nostra tasca educativa es basa en l’educació integral de casascun dels nostres alumnes i gira a l’entorn de cinc eixos d’aprenentatge que tenen l’alumne com a centre.

Amb el Projecte Empremta, cada infant, a partir de la seva incorporació a la nostra escola, inicia un interessant procés ple d’il·lusió i esforç, que el portarà a descobrir les seves pròpies potencialitats, a conèixer els més importants valors que han de regir el seu comportament i que li permetran ser membre actiu, responsable i plenament integrat en la societat.

Acció Tutorial

Sustentada pel Departament de Psicopedagogia, que garanteix la màxima porfessionalitat i treballada a partir d’una acurada acció tutorial i de metodologies d’ensenyament (Petit Binding, entusiasMAT, treball cooperatiu, desdoblaments,…) que aconsegueixen integrar tots els alumnes per tal d’aconseguir que cadascun arribi a desenvolupar al màxim tot el seu potencial humà.

Considerem que el tracte individualitzat i personal fet amb tendresa i empatia és la millor mostra de caliu dins l’escola, ja que ens fa a tots diferents i vulnerables a la vegada que compresos i respectats.

Equip de Persones

Preparació de l’equip docent, que es concreta en la competència professional, vinculada directament amb titulacions específiques (fins i tot més d’una titulació), experiència i, sobre tot en la formació permanent.

Potenciació de l’anglès a través d’un Departament que treballa per aconseguir un alumnat trilingüe: anglès diari des de P3, integració d’aquesta llengua en diverses àrees (Science i Arts & Crafts), desdoblaments, Speaking amb auxiliar de conversa nadiu i preparació pel PET a 4art d’ESO (titulació Cambridge).

Tots ells, junt amb el personal no docent, formen un equip compromès, motivat i plenament identificat amb els valors de l’escola, i que ajuda a fomentar-los.